תנאי שימוש/תקנון

 

ברוכים הבאים לאתר המכירות של Express Mobile

אתר מכירות וירטואלי המנוהל ומופעל ע”י : Express Mobile

עזרה ושרות לקוחות

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות של האתר:

בדואר האלקטרוני:  info – @ – expressmobile.co.il או בטלפון: 09-7447-600 (להלן: “מוקד השירות”).

בכל בעיה טכנית באתר, ניתן לפנות למרכז התמיכה:

בדואר האלקטרוני  info – @ – expressmobile.co.il או בטלפון: 09-7447-600

1. כללי

 1.1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אתר Express Mobile .

 1.2.  הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.

 1.3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.

 1.4. בכל הנוגע לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר לאתרים אחרים, Express Mobile לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. Express Mobile לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר Express Mobile.

1.5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע”פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.6. מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג Google Chrome או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.

1.7.  רישומי המחשב של אתר Express Mobile בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.8. אתר Express Mobile רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1.   רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.

2.2.  ההשתתפות במכירות הפומביות ובמכרזים אסורה על עובדי Express Mobile,ספקי Express Mobile ועובדיהם ובני משפחותיהם (היינו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

2.3 Express Mobile רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: “המבקר” או” הלקוח”) את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.4. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה Express Mobile, מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.4.1.  אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.4.2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

2.4.3. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר Express Mobile או בצדדים שלישיים כלשהם.

2.4.4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם Express Mobile או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מאתר Express Mobile, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

2.4.5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. החברות המציעות והמוצרים המוצעים למכירה

3.1.  באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”).

3.1.2 המוצרים מוצעים למכירה בדרך של “מכירה רגילה” ו/או בדרך של מכירות מיוחדות כגון, מכרז ו/או מגה דיל ו/או מכירה פומבית ו/או בכל דרך אחרת הכרוכה בהגשת הצעה ואינה רכישה רגילה (להלן: “מכירות מיוחדות”) ו/או באמצעות “מבצעים אחרים”, הכל כמפורט להלן.

3.2. האתר מהווה זירה למכירת המוצרים ע”י חברות שונות. (להלן: “החברה המציעה”)

3.2.2 החברה המציעה יכולה להיות Express Mobile או כל יצרן ו/או משווק ו/או יבואן אחר.

3.2.3 בכל דף מכירה של כל מוצר מצוינת שם החברה המציעה למכירה את אותו מוצר.

3.2.4 יודגש, כי החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.

3.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

3.3.2 במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.

3.3.3. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר המומלץ של המוצרים, הנו באחריות החברות המציעות בלבד.

3.3.4 המחירים השונים של המוצרים נמסרים ע”י החברות המציעות ובאחריותן בלבד.

3.3.5 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

4. מכירות רגילות

4.1.1. במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון “מחיר מבצע”, ” מחיר היכרות” “מחיר באתר ו/או כל מבצע אחר שייקבע ע”י האתר מדי פעם בפעם.

4.1.2 הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי.

4.1.3  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאתר Express Mobile תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת.

4.2 מבצעים אחרים

4.2.1 במסגרת המבצעים רשאי Express Mobile להציע מפעם לפעם מוצרים במתנה ללקוחות נרשמים ו/או ללקוחות Express Mobile תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח, עד גמר המלאי.

4.2.2 מוצרים הניתנים במתנה נתינים תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח וכנגד רישום לאתר.

4.2.3 מוצרים הניתנים במתנה אינם ניתנים לאיסוף עצמי.

4.2.4  מוצרים הניתנים במתנה ניתנים לקבלה דרך האתר בלבד.

4.2.5 מוצרים הניתנים במתנה מוגבלים למוצר אחד ללקוח.

4.3  הדיל היומי

4.3.1 הדיל היומי הינו פלטפורמה בה מוצעים למכירת מוצרים/שירותים בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה.

4.3.2 הדיל היומי הינו מכירה מוגבלת בזמן או בכמות עפ”י המצוין בדף המכירה, לפי המוקדם, כך שבתום הזמן שהוקצה למכירה או בסיום כמות המוצרים שהוקצו למכירה, תיסגר המכירה ולא ניתן יהיה לבצע רכישות נוספות.

4.3.3  המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. “השווי” המוצג בנוגע לכל הצעה יומית הוא כפי שנמסר לחברה ע”י הספקים השונים ובאחריותם בלבד.

4.3.4 לקוחות יוכלו לרכוש במסגרת כל רכישה מספר מוצרים עד מקסימום המוצרים המוגדר לאותה מכירה. רכישת המוצר מותנית באישור סופי על ידי החברה וכן בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר.

4.3.5 החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה, אף לאחר אישורה).

4.3.6 מציע ייחשב כמי שהצעתו נתקבלה רק אם עמד בהוראות תקנון האתר ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה. במידה ומסיבה כלשהי לא נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי כנדרש, תבוטל הרכישה באופן אוטומטי והצעתו של המציע שנתקבלה תתבטל מאליה ותהא חסרת תוקף.

4.3.7.  החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות את הכמות המוצעת של המוצרים. להאריך או לקצר את משך המכירה

4.3.8 כמו כן תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.

4.3.10  הרוכש מאשר בהשתתפותו כי לא תחול כל אחריות על ספק המוצר במקרה של עיכוב בביצוע השרות או אספקת אשר נבע מנסיבות של כח עליון ו/או אירועים אשר אינם בשליטת הספק.

5. תנאים כלליים:

5.1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:

5.1.2 מחיר מומלץ או “מחיר מחירון”- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר ע”י החברה המציעה. מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.

5.1.3 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

5.1.4 “מחיר באתר”- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר Express Mobile במכירות רגילות (להבדיל ממכירות במבצעים). “מחיר רגיל”- הנו מחיר המוצר כפי שנמסר ע”י החברה המציעה ללא מבצעים והנחות.

6. תמורה ואמצעי תשלום

6.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של Express Mobile.

6.2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

6.3. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק אגוד לישראל בע”מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: “הריבית החריגה “). כן יחויב הלקוח בתשלום לExpress Mobile בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציא Express Mobile לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

6.4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.

6.5.ישנם מוצרים שבהזמנתם סליקת כרטיס האשראי תבוצע ישירות על ידי ספק המוצר. במקרים שכאלו, פרטי כרטיס האשראי של הלקוח כפי שנמסרו בתהליך ההזמנה, יועברו לידי הספק, לצורך חיובו בלבד. מקרים ספציפים אלו יצוינו במפורש בדף הקופה של ההזמנה.

7. אספקת המוצרים:

7.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

7.2 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א´ עד ה´, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). ספירת הימים תתחלנה למחרת מיום ההזמנה.

7.3. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר תלויים באותו גורם. Express Mobile תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד Express Mobile ו/או מי ועמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מטעמם בקשר לעיכובים באספקת והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי. במידה והמוצר הגיע לא לשביעות רצונו של הלקוח הוא מוזמן לפנות אל Express Mobile והיא תבדקו כיצד ניתן לסייע מול הספק.

7.4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה המציעה. אחריות על המוצר במקרים של הובלה על ידי גורם שלישי יחול על החברה.

7.5 דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

7.6. ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו במרכז השירות ו/או אצל החברה המציעה ו/או בדף המוצר.

7.6.2 במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, או בעת מתן ההצעה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.

7.6.3  האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על Express Mobile.

7.6.4. בעת תיאום האספקה, רשאים Express Mobile ו/או החברה המציעה לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

7.7.1 החברות המציעות עושות את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, החברות המציעות ו/או Express Mobile לא יהיו אחראיות לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתן.

7.7.2 Express Mobile יעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של יותר זמן ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, Express Mobile ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין .

7.7.3 דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון

7.7.4 במידה ויש הנחת דמי משלוח על הזמנת מספר יחידות הלקוח יחוייב על מלוא סכום הובלות ויקבל זיכוי על סכום ההנחה בחודש העוקב בכרטיס האשראי

7.7.5 האחריות על המוצרים תינתן על פי הסכם היצרן.

8. ביטול עסקה

8.1  כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

8.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

8.3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

8.4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

8.4.1. לגבי “טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

8.4.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

8.4.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.

8.4.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

8.4.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.

8.5. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני ל: info@expressmobile.co.il   או לטלפון 09-7447-600

8.6  במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. עלות המשלוח לא תבוטל.

Express Mobile 8.7 שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

8.7.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

8.7.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

8.7.3.  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת Express Mobile את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

8.7.4.  במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

8.7.5. בכל מקרה, שלדעת Express Mobile נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

8.7.6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי Express Mobile לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופים רשאי Express Mobile להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

8.7.7 מימש Express Mobile את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

9. החזרת מוצר

9.1 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית במצב תקין בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר

9.2 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

10. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה

10.1 Express Mobile לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות המציעות, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

10.1.2. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.

10.1.3.  לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של Express Mobile או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג Express Mobile או חנויות Express Mobile

10.1.4. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.

10.1.5. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם Express Mobile או מי מטעמה (על פי הגדרת החוק);

10.1.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין Express Mobile (לפי הגדרת החוק).

10.1.7. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע Express Mobile או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות (לפי הגדרת החוק).

10.1.8. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה(לפי הגדרת החוק).

10.1.9. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר ו/או בעת ביצוע רכישת מוצר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של Express Mobile ובמאגרי המידע של החברות המציעות  (מלבד פרטי כרטיס אשראי).

10.2. Express Mobile שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.

10.3. המידע האמור בסעיף 13.2 לעיל ישמש את Express Mobile בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לExpress Mobile להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.

10.4. Express Mobile רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

10.5 Express Mobile יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

10.6. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

10.7. Express Mobile מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר Express Mobile. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות Express Mobile להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה ,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Express Mobile ו/או מי מטעמו

אנו מאמינים במסחר הגון ובלקוחות מרוצים נעשה כל מאמץ ליישם זאת.

בכל שאלה לגבי תקנון זה התקשרו ל-09-7447-600

 

ט.ל.ח

צוות Express Mobile

Expressmobile.co.il

 

Close הסל שלי
Close

Close
תפריט
קטגוריות
דברו איתנו בWhatsApp
1
שלום 👋🏽.
איך אפשר לעזור ? 💬